Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I installed Firefox 35 and now ALL OF MY PASSWORDS ARE GONE! What is the FF35 file called? I want to uninstall this version ASAP but I can't find it in my downl

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

ALL OF MY PASSWORDS ARE GONE! WORSE, I CAN'T FIND FF35 IN MY DOWNLOADS FILE TO INSTALL FF35. OS: Win 7

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

control panel, uninstall a program, firefox.

more options

Look on your desktop. Is there a folder called Old Firefox ?