Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why am I getting a DNS Solution Yahoo Error everytime I try to select a website from google search?

  • 2 trả lời
  • 16 gặp vấn đề này
  • 194 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I put the search into google and get the results. When I click on the web site it comes up for a second and then goes to an error page that is titled: DNS solution Yahoo Error. It will not allow me to get past this. I switch to Safari and can get to the Website, but not with Firefox!! This is very Frustrating!

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You could have adware.

Mal-Ware Scan For Macs {web link}

more options

Sorry, wrong post

http://www.clamxav.com/ free malware scanner for Mac OS X https://discussions.apple.com/docs/DOC-3291