Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

can't access to accounts.firefox.com

  • 2 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 25 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

hi, i can't access to accounts.firefox.com to sync my bookmarks as well as some website by this mozilla browser,pls see this: http://prntscr.com/5ucfi6

pls help me to solve this.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

I understand that the connection was reset when you went to sign in to Firefox accounts.

  • Does it only happen when you click from the menu?

How to clear the Firefox cache

  • Did clearing the cache and cookies help connect to the site?

"Remove Cookies" from sites causing problems:

  • Firefox/Tools > Options > Privacy > "Use custom settings for history" > Cookies: "Show Cookies"
more options

Make sure that you allow cookies for the accounts.firefox.com domain if you aren't allowing cookies generally or use the 'Ask me' cookie setting.

Make sure that DOM Storage is enabled.

Make sure that your security software isn't blocking access.

Boot the computer in Windows Safe Mode with network support (press F8 on the boot screen) as a test.