Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I just refreshed firefox and the settings changed. How to I go back to before I refreshed

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 51 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi guigs

more options

Firefox has been running crappy all day on this computer, so I refreshed if. How do I get back to the setting I had before the refresh.

Thanks.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

jersesyd: Recovering important data from an old profile in the file on your desktop "Old Firefox Data" or by clicking on the profile folder and restoring to a previous version: Profiles - Where Firefox stores your bookmarks, passwords and other user data