Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox can't stay in full screen after update

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi guigs

more options

After updating to FF 35.0, the full screen won't stay! It used to stay in full screen no matter what, unless I change it, but now, every time after I go to desktop, it will revert back to maximised window. Help please?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

It looks like there was an about:config entry that was created, but is no longer in the current build. It may be possible to create a new entry and add it back: http://www.shdon.com/blog/2012/11/24/browser-tip-keep-video-full-screen-w...

Made via: bug 724554

Please be warned that this will change the default of your installation, but I do not know how this will affect other functionalities of the browser.