Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I cant get my tiles to work. please help , when i click the new tab i cant see tiles with most visited sites

  • 2 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 20 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

i cant get my tiles to work. I've tried everything but i cant get tiles when opening a new tab. please someone say how can i get tiles to work again

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi AdiMcCarty, In the about:newtab page, what feature do you have selected? Classic, Enhanced or Blank?

Customize items on your Firefox New Tab page

more options

Is the about:newtab page still set an the value of the browser.newtab.url pref?

  • about:config page: browser.newtab.url = about:newtab

You can open the about:config page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I'll be careful" to continue.