Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox URL bar will not autofill with History

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I have tried updating to the current version, reset to default state, closing and opening program, etc.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

HI jerrypk, If you have already changed the search url bar to have history from Options > Privacy under Location Bar please check these troubleshooting tips and report back:

more options

Separate Issue; Your System Details shows;

Installed Plug-ins

Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape 10.1.10 Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape 11.0.10

Having more than one version of a program may cause issues.

Grab the uninstaller from here: Uninstall Flash Player | Windows Uninstall Flash Player | Mac Then reinstall the latest version.

Flash Player v16.0.0.235 https://www.adobe.com/products/flashplayer/distribution3.html