Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Still can't connect to Gmail with FF 35.0

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi guigs

more options

Already describe this issue with version 34, but it's still there...

The Gmail page is stuck... normally you have a blue progress bar, but here NOTHING !

And I got also the https://get.adobe.com/flashplayer/ page which is only text, can't make next page or download... see attached file

PLEASE do something...

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi duf666, Thank you for your question, I understand that gmail is not appearing as it should. Please try the following troubleshooting steps:

  1. Troubleshoot Firefox issues using Safe Mode Does gmail work when you disable the add ons?
  2. Websites look wrong or appear differently than they should