Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

I have got a computer but i do not no the password to get my updates my version of firefox is old someone sugested reinstall any other ideas

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

locking as a duplicate of this thread - https://support.mozilla.org/en-US/questions/1041071


ive tried to update always a problem

Được chỉnh sửa bởi the-edmeister vào

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

I've called the big guys to help you. Good luck.

more options

Have you tried to update that Ubuntu build of Firefox thru the Ubuntu Program Repository?

Another question - how old is your Ubuntu operating system? You may need to update your operating system to be able to install the latest version of Firefox. http://ubuntuforums.org/ You may want to check with Ubuntu Support to find out if your operating system can handle newer versions of Firefox.


You don't have a Mozilla built version of Firefox installed. Extensions:

   Global Menu Bar integration 4.1 (globalmenu@ubuntu.com)
   Troubleshooter 1.1a (troubleshooter@mozilla.org)
   Ubuntu Firefox Modifications 2.6 (ubufox@ubuntu.com)
more options

You can always install the current release in a folder in your home directory.

Make sure that you meet the System Requirements (GTK+ and GLib) for the current Firefox version.