Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I can't get FF35 x64 on Win7.1 to play any HTML5 content.

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 40 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonnet97024

more options

Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/35.0

Problem: I can't get any HTML5 media to play. I have the VLC plugin installed, media plays in neither either safe mode nor regular mode. Flushed cache, hard resets, dns cache clearing, nothing has gotten them to play.

(yes, noscript is installed, only statcounter and a few other tracker sites are disabled, and media didn't play with it disabled anyways.)

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I added screenshots here because the question information page was freezing when I tried to add them.