Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Tabgroups thumbnails are all black suddenly?

  • 2 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 101 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Jake_Cole

more options

I don't know what happened but suddenly all thumbnails in tabgroups started appearing black every time after restarting Firefox. The strange thing is that right after restarting Firefox and open the tabgroups window for the part of the second the thumbnails appear with their old cached version and then all turn black. I reinstalled firefox and run CCleaner but it didn't help.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

The problem was caused by one addon, which was working fine, but suddenly started making problems. I uninstalled it and found a similar addon.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

I am not sure whats going on, but I did notice that you had a fairly old version of firefox. Apparently you have the version 28, the new one is 34. I would suggest updating to the new version if possible, they may have fixed that bug. Have a great day! -JonJake_Cole said

I don't know what happened but suddenly all thumbnails in tabgroups started appearing black every time after restarting Firefox. The strange thing is that right after restarting Firefox and open the tabgroups window for the part of the second the thumbnails appear with their old cached version and then all turn black. I reinstalled firefox and run CCleaner but it didn't help.
more options

Giải pháp được chọn

The problem was caused by one addon, which was working fine, but suddenly started making problems. I uninstalled it and found a similar addon.