Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When I go to sign up for Sync account, and put in the information, I think click SIGNUP, and I get a message saying it is an unknown account. What do I do now?

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 22 lượt xem
more options

When I go to sign up for Sync account, and put in the information, I think click SIGNUP, and I get a message saying it is an unknown account. What do I do now?