Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashes

 • 1 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 22 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi Scott

more options

firefox crashes on startup

Giải pháp được chọn

You can find more information and troubleshooting steps in the Troubleshoot Firefox crashes (closing or quitting unexpectedly) article.

If after following the advice in that article you're still experiencing issues, then you can perform the following steps to give us a crash report ID.

 1. Press the following shortcut to get a Run window: [Windows] + [R]. This should bring up a window that contains a text field.
 2. In that text field, enter %APPDATA% and press Enter. An explorer window should open.
 3. From that explorer window, double-click on the Mozilla folder, then double-click on Firefox and then on Crash reports. Double-click on submitted.
 4. Now, you should see a list of files that contain reports. Go to View > Arrange Icons by > Modified to get the most recent files at the top of the window.
 5. Open the most recent 5 files with a text editor and copy the IDs.
 6. Paste each ID with bp- into the reply window on the forums.
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You can find more information and troubleshooting steps in the Troubleshoot Firefox crashes (closing or quitting unexpectedly) article.

If after following the advice in that article you're still experiencing issues, then you can perform the following steps to give us a crash report ID.

 1. Press the following shortcut to get a Run window: [Windows] + [R]. This should bring up a window that contains a text field.
 2. In that text field, enter %APPDATA% and press Enter. An explorer window should open.
 3. From that explorer window, double-click on the Mozilla folder, then double-click on Firefox and then on Crash reports. Double-click on submitted.
 4. Now, you should see a list of files that contain reports. Go to View > Arrange Icons by > Modified to get the most recent files at the top of the window.
 5. Open the most recent 5 files with a text editor and copy the IDs.
 6. Paste each ID with bp- into the reply window on the forums.