Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Application Tab not showing SWF

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I am working with a customer that has Windows 7 Premium with Flash 16 installed in Firefox 34. However she is having trouble with sites not playing Flash material. I have found that under the Application Tab in Firefox options no .SWF is showing. I have the same setup on my Windows 7 computer and the swf does show.

Any Idea why the application is not recognized?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Does your customer have the Plugin version of Flash installed? IE uses the ActiveX version of Flash, where Firefox needs the Plugin version. Plus Chrome has its' own version, so there are three distinct versions of Flash for Windows operating systems.