Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

it's been a long time since I set up Firefox, and I can't remember my password.How can I find out what it is or change it???

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I'm trying to set up a smart phone for E-Mails and I don't remember how I set this up years ago...

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Are you talking about the phone, or your e-mail?

Most web sites have a Forgot Password link.

As to the phone, did you set up a reminder? Contact the phones tech support.

more options

Firefox doesn't need a password, unless you are using the Sync service.