Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I activate SSLv3 so I can utilize my computer says broken protocol.With Explorer I just made sure it was clicked on.

  • 1 trả lời
  • 59 gặp vấn đề này
  • 137099 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ideato

more options

need fix for Unable to Connect Securely

Firefox cannot guarantee the safety of your data on fn2win.fusonet2.com because it uses SSLv3, a broken security protocol. Advanced info: ssl_error_no_cypher_overlap Learn More…

Giải pháp được chọn

Hello bcasey9090, go to about:config, copy the next bold security.tls.version.min and paste it in the search field, now double-click on it and change the value to 0 (zero), exit about:config page, exit firefox, and then restart firefox.

see also : https://blog.mozilla.org/security/2014/10/14/the-poodle-attack-and-the-end-of-ssl-3-0/

thank you

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 34

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hello bcasey9090, go to about:config, copy the next bold security.tls.version.min and paste it in the search field, now double-click on it and change the value to 0 (zero), exit about:config page, exit firefox, and then restart firefox.

see also : https://blog.mozilla.org/security/2014/10/14/the-poodle-attack-and-the-end-of-ssl-3-0/

thank you