Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashes

  • 2 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 163 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi sprigulis

more options

then I open video inYou Tube, plugin container crashes, and Firefox not responding.

Giải pháp được chọn

The System Details list shows that you use an old graphics display driver from 20111.

You can check if there is an update for your graphics display driver and check for hardware acceleration related issues.


You can check for problems with current Shockwave Flash plugin versions and try this:

See also:


If you have submitted crash reports then please post the IDs of one or more recent crash reports that have a "bp-" prefix:

  • bp-xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx

You can find the Report ID of recent crash reports on the "Help > Troubleshooting Information" page (about:support).

  • Click the "All Crash Reports" button on this page to open the about:crashes page and see all crash reports.

If necessary then you can open about: pages via the location/address bar.

See:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

The System Details list shows that you use an old graphics display driver from 20111.

You can check if there is an update for your graphics display driver and check for hardware acceleration related issues.


You can check for problems with current Shockwave Flash plugin versions and try this:

See also:


If you have submitted crash reports then please post the IDs of one or more recent crash reports that have a "bp-" prefix:

  • bp-xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx

You can find the Report ID of recent crash reports on the "Help > Troubleshooting Information" page (about:support).

  • Click the "All Crash Reports" button on this page to open the about:crashes page and see all crash reports.

If necessary then you can open about: pages via the location/address bar.

See:

more options

I tried all your suggestions-nothing changed. When swiched off the flash player hardware acceleration, all stood in their places.Thanks for the help! send you the last crash reports: bp-621bea34-422d-4212-9dfa-fe9022141212 12.12.2014 21:46 bp-6aa60fe6-f90c-477c-add6-7fd832141211