Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

GET RID OF YAHOO GO BACK TO GOOGLE SEARCH ENGINE, HOW

  • 4 trả lời
  • 65 gặp vấn đề này
  • 1212 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cosimdm

more options

TODAY, after updates, I discover the horrible Yahoo search engine has replaced Google. I have a link to Google search engine and I am using it but REALLY????? HOW, in simple english, can I get rid of Yahoo and reinstate Google as my search engine? THANK YOU SO MUCH.

TODAY, after updates, I discover the horrible Yahoo search engine has replaced Google. I have a link to Google search engine and I am using it but REALLY????? HOW, in simple english, can I get rid of Yahoo and reinstate Google as my search engine? THANK YOU SO MUCH.

Giải pháp được chọn

Hello, ellzeena!

Starting in Firefox 34, you can use one of these methods to change you default search engine:
Note: The following may not apply to localized versions of Firefox.

  • Click the menu button New Fx Menu and choose Options on Windows or Preferences on Mac or Linux, then select the Search settings panel.
  • Click on the magnifying glass icon in the Search bar, then click on Change Search Settings, as shown here:
search prefs 34

In the Search settings panel that opens, select a different search engine from the drop-down menu (see this screenshot).

For more information, see the article Search with the Firefox address bar.

Let us know if this answers your questions. If you have any other questions, we are happy to help.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 10

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

Hello, ellzeena!

Starting in Firefox 34, you can use one of these methods to change you default search engine:
Note: The following may not apply to localized versions of Firefox.

  • Click the menu button New Fx Menu and choose Options on Windows or Preferences on Mac or Linux, then select the Search settings panel.
  • Click on the magnifying glass icon in the Search bar, then click on Change Search Settings, as shown here:
search prefs 34

In the Search settings panel that opens, select a different search engine from the drop-down menu (see this screenshot).

For more information, see the article Search with the Firefox address bar.

Let us know if this answers your questions. If you have any other questions, we are happy to help.

more options

SEEMS to have WORKED (let's see what happens after a re-boot). THANK YOU!!!!

more options

No problem, glad I could help!

more options

I changed the search engine from yahoo to google, but it didn't work. Help!!