Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I can't get rid of Outfox!!

  • 2 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 629 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jujul0708

more options

I have recently updated Firefox on my Windows 8.1 pc. Unfortunately it automatically installed "Outfox" tv (though there was not an option to refuse it). So I went to my pc settings (control Panel) and immediately uninstalled it. Now, every time I open a new tab in Firefox, the "Outfox" page STILL appears. I have also re-started my pc and chosen my own "Start" pages when Firefox opens........but still every time I open "new tab" hey presto there it is again!! Can you please help me to get rid of it all together, I would appreciate any help you can offer. Thankyou.

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

That didn't come with a Firefox update.

See this - http://malwaretips.com/blogs/outfox-tv-removal/

more options

THANKYOU!!!!!! :)