Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't open email stationery. The stationery tab is there, but clicking on it does nothing.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 936 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

When I am writing email, the stationery won't open. The tab is there, but clicking on it does nothing.

Giải pháp được chọn

Firefox doesn't do email, it's strictly a web browser.

If you are using Firefox to access your mail, you are using "web-mail". You need to seek support from your service provider or a forum for that service.

If your problem is with Mozilla Thunderbird, please Tag this thread as being for Thunderbird in the right-hand column of this page. This question currently is in the Firefox queue for answers.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Firefox doesn't do email, it's strictly a web browser.

If you are using Firefox to access your mail, you are using "web-mail". You need to seek support from your service provider or a forum for that service.

If your problem is with Mozilla Thunderbird, please Tag this thread as being for Thunderbird in the right-hand column of this page. This question currently is in the Firefox queue for answers.