Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have www.google.com/firefox set as home page. Why won't it open as of today?

  • 3 trả lời
  • 16 gặp vấn đề này
  • 2560 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have read the support pages on this topic and have updated to the latest version, 34.0.

Giải pháp được chọn

Thank you Philipp. So the relationship with Google must have just ended because google.com/firefox was appearing as my home page yesterday. Or maybe I last saw it on Sunday which makes sense since that was Nov 30th.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 5

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

hello jdminsf, this page was last used several years ago - the default homepage now is under the address "about:home", which you can set like described atHow to set the home page . since the search partnership between mozilla and google ended, they've retired that google.com/firefox.

more options

Giải pháp được chọn

Thank you Philipp. So the relationship with Google must have just ended because google.com/firefox was appearing as my home page yesterday. Or maybe I last saw it on Sunday which makes sense since that was Nov 30th.

more options