Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

when i click on previous web pages in search bar they no longer come up only my home page appears

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

When I use the drop down arrow in the search or title bar, the web site I choose doesn't come up, only my home page appears.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

hello dgrosso, can you try to replicate this behaviour when you launch firefox in safe mode once? if not, maybe an addon is interfering here...

Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems