Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I'm on FF beta track; where can I report issues I see so developers can work on them?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 30 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi machi1x

more options

I'm not a developer but I receive beta releases for the desktop version (for Mac) which, of course, sometimes have issues. I'd like to help with Firefox' improvement by letting developers know what I experience. Where are users supposed to post the problems I see?

Giải pháp được chọn

There are two places you can report issues:

For very specific bug reports, use bugzilla.mozilla.org

For more general feedback, use input.mozilla.org/feedback

Thanks for testing out beta! :)

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

There are two places you can report issues:

For very specific bug reports, use bugzilla.mozilla.org

For more general feedback, use input.mozilla.org/feedback

Thanks for testing out beta! :)

more options

See also the mozillaZine Builds forum.

There is a daily thread to discuss issues with the latest Nightly build on the MozillaZine Builds forum. You need to register at the MozillaZine forum site in order to post at that forum. See http://forums.mozillazine.org/viewforum.php?f=23

more options

Thanks, Tyler and cor-el. Much appreciated.