Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I downloaded Firefox sometime ago but I don't know if I ever set up User Name or Password?

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

And the world thought dealing with Obama was tough. It doesn't seem like I will get my question answered!

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

User Name and Password for what ?

more options

The only time you would need to create a username and password to use Firefox would be to set up the Sync feature.

So if your question is about whether you might already have an account for this support site, if you haven't posted here before, then no, you wouldn't.

Anyway, what's your question?