Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

If I download the latest version will the browsing history of my existing version be lost or will it remain.

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 37 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

For various reasons I wish to retain my long term browsing history. I am concerned that if I download the latest version this history will be lost. Can anyone help.

Thx

Giải pháp được chọn

hello Mugwumps, in principle it should work, but since you're using such an outdated version i don't think this particular update path is something that has been tested. just to be sure, i'd recommend creating a backup of your profile (which contains all personal data including your history) before you continue with the upgrade: Back up and restore information in Firefox profiles

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

hello Mugwumps, in principle it should work, but since you're using such an outdated version i don't think this particular update path is something that has been tested. just to be sure, i'd recommend creating a backup of your profile (which contains all personal data including your history) before you continue with the upgrade: Back up and restore information in Firefox profiles