Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I can not open a firefox saved file

  • 1 trả lời
  • 6 gặp vấn đề này
  • 341 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

I can not also open files saved in an older version of firefox. The icon of saved files is not the normal firefox file

Giải pháp được chọn

What kind of downloads are the files? Or did you use the "Save Page" feature to save a webpage?

Assuming they are saved web pages, do they open in a different browser, or in an editor?

To re-associate the pages with Firefox, you can try right-click > Open With (on XP, you might need to hold down the Shift key when right-clicking to get Open With, I can't remember).

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

What kind of downloads are the files? Or did you use the "Save Page" feature to save a webpage?

Assuming they are saved web pages, do they open in a different browser, or in an editor?

To re-associate the pages with Firefox, you can try right-click > Open With (on XP, you might need to hold down the Shift key when right-clicking to get Open With, I can't remember).