Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Pop up ads help?

  • 1 trả lời
  • 21 gặp vấn đề này
  • 608 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Scribe

more options

I'll have these pop up adds that it come up from the sides, and then when I go on any website, sometimes it'll open up a new tab i didn't even want open, and it'll be something like adobe download or firefox update download. There will even be times four windows will open up back to back and they'll just pop up. I don't know what to do, is it malware or something? I have ad blocker.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Open Options (in the main menu, unless you've moved it), and on the Content tab make sure that Block popup windows is ticked (checked).