Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why are all of my 'hyper links' opening an att u-verse link?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
more options

This has just begun today. While reading my emails, I was directed to open several 'hyperlinks'. When I pressed on the hyperlink, instead of going to the related webpage, my browser open an att u-verse link. I went and test several web pages and it seems that all of my emails links connect to the att u-verse link. Don't understand nor do I know what to do to stop this. Whatever advise you have would be appreciated.