Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I need to bookmark a site where a new sesion is created each time I go to the site. How do I bookmark just the general web address?

 • 1 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 28 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi CoryMH

more options

I have a site that I use for work where each time you go to the site to log in it creates a unique session address but I need to have the general address bookmarked. I can't bookmark the site until after I perform the search.

So I type https://worldcat.org/wms and begin the search. That address is added to as the search progresses to the log in screen.

Giải pháp được chọn

Hello,

In the Library:

 • Bookmarks Bookmarks-29 > Show All Bookmarks
  • Note in the Library, you can also manually add a bookmark by right clicking in the main pane and selecting "New bookmark" (as long as you are in one of the Bookmarks Menu, Toolbar, or Unsorted Bookmarks folders)
 • If you click on an existing bookmark in the Library, the information stored in that bookmark should be located in the bottom pane. You can edit the link there.
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hello,

In the Library:

 • Bookmarks Bookmarks-29 > Show All Bookmarks
  • Note in the Library, you can also manually add a bookmark by right clicking in the main pane and selecting "New bookmark" (as long as you are in one of the Bookmarks Menu, Toolbar, or Unsorted Bookmarks folders)
 • If you click on an existing bookmark in the Library, the information stored in that bookmark should be located in the bottom pane. You can edit the link there.