Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Spellso got into my firefox sync and now it's on my phone. Please help!!

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

Got infected with the spellso virus accidentally. Thought I had gotten rid of it, but the next thing I know it's on my phone. The only way it could have gotten there is because of sync. How do I get rid of browser hijackers in sync so they don't infect my other devices?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

First thing to do is to disconnect all your devices from Sync. Then fix that "spellso virus" browser hijacker on all devices it afflicted. Before reconnecting to Sync change your Firefox Account password so that your Sync account on the server will be deleted and clean. Or just create a new Sync account, to be safe. Then you can reconnect to Sync.