Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

click email link to send an email doesn't work

  • 2 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 407 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi guigs

more options

I used to be able to email a link from Firefox or just click on an email address in a website. Firefox does bring up my email (Yahoo mail) but the email link is not in the body or if I clicked on an email the To: portion of the email is not populated. Please help, this was a very useful feature.

Giải pháp được chọn

On more analysis I found that Gmail does not have this issue so I don't believe it to be a problem with Firefox. I'm working with Yahoo mail now to resolve. thanks anyway.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

On more analysis I found that Gmail does not have this issue so I don't believe it to be a problem with Firefox. I'm working with Yahoo mail now to resolve. thanks anyway.

more options

Not a problem, please post back if the issue persists.