Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

drop down selection menu doesnt work on "view"

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 145 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Firefox 33.1 latest and the one before had the problem

if i go to "view" then 'zoom' or 'sidebar' or 'toolbar' nothing shows. also cant copy or paste on / to address bar.

works OK in safe mode.

But i cant disable add ons because those disable drop down menus dont work. so i cant deactivate them. may have started in the last release SO i cant tell which add on is a problem.


btw i have windows 7

Giải pháp được chọn

Hello telebob, try to Turn off hardware acceleration, and check it again (in safe mode hardware acceleration is disable).

thank you

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hello telebob, try to Turn off hardware acceleration, and check it again (in safe mode hardware acceleration is disable).

thank you

more options

You can check if there is an update for your graphics display driver (you appear to have an old one from 2010).