Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

After upgrading to 33.1, All saved passwords gone and it wont sync passwords with my account.

  • 1 trả lời
  • 13 gặp vấn đề này
  • 941 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

Also unable to save new passwords. In Options > Security I have verified that Save Passwords is checked. My sync'd browsers still have their passwords.

Giải pháp được chọn

hello gpearson100, please remove the "Remember Passwords 1.1" addon, since its functionality is now built into the browser itself and the addon is known to cause issues with the password manager.

Disable or remove Add-ons

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

hello gpearson100, please remove the "Remember Passwords 1.1" addon, since its functionality is now built into the browser itself and the addon is known to cause issues with the password manager.

Disable or remove Add-ons