Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Change graphics at top of screen

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I updated Firefox 33.0.3 on a PC running vista. At the top of the browser, above and behind the tabs..is this hideous graphic with stars. A purple back round and fuchsia colored stars. How can I make this go away...and just choose a solid color..?

Thanks so much for your help...theroadisalover

I updated Firefox 33.0.3 on a PC running vista. At the top of the browser, above and behind the tabs..is this hideous graphic with stars. A purple back round and fuchsia colored stars. How can I make this go away...and just choose a solid color..? Thanks so much for your help...theroadisalover

Giải pháp được chọn

Sounds that you installed a light-weight theme (Persona).

You can uninstall your current Theme/Persona and revert to the Default theme (Tools > Add-ons > Appearance/Themes).

See:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

It sounds like an Appearance Add-on.

Type about:addons<Enter> in the address bar to open your Add-ons Manager. Hot key; <Control>(Mac:<Command>)<Shift> A)

In the Add-ons Manager, on the left, select Appearance.

more options

Giải pháp được chọn

Sounds that you installed a light-weight theme (Persona).

You can uninstall your current Theme/Persona and revert to the Default theme (Tools > Add-ons > Appearance/Themes).

See: