Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

bookmark all WINDOWS, not just all tabs in one window

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I have about 40 windows each with between 2 and 15 tabs so, I would like to bookmark them ALL at once and clean up my session

is there any way to do that ?

NOW, I KNOW ABOUT ctrl+shift+d, but I'm not in the mood to press it 40 times and then make a folder for each of them

thank you !

Được chỉnh sửa bởi THE_Trash vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Sorry, there's no feature for that in Firefox.

Feel free to look for an add-on for that. https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/