Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When I get a message 'A plugin is needed to display this content', how do I find which plugin is needed?

  • 1 trả lời
  • 10 gặp vấn đề này
  • 2711 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

That is an issue with an embed container that uses type="text/html" and that doesn't work with Firefox.

<embed height="200" width="460" style="overflow: hidden" type="text/html" scrollbars="no" src="http://pages.email<i></i>.telegraph<i></i>.co<i></i>.uk/page.aspx?QS=2e4c31a3756cb94055431b810b2ec2cf6bfd7f13bf80456f59d89233488b9ea1"></embed>

A possible bookmarklet to change this embed to an iframe:

javascript:(function(){var cE='iframe',eE=document.querySelectorAll('embed');for(i=0;E=eE[i];i++){N=document.createElement(cE);for(j in E.attributes){A=E.attributes[j];if((A.name!=undefined)&&(A.value!=undefined)){N.setAttribute(A.name,A.value)}}E.parentNode.replaceChild(N,E)}})()