Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Our CRM system opens a tab everytime I click on a link, is there a way to avoid this?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Our CRM system opens a tab everytime I click on a link, is there a way to avoid this?

Giải pháp được chọn

Is that an external application?

You can override how external links are opened via the browser.link.open_newwindow.override.external pref.

The meaning of the value of the browser.link.open_newwindow.override.external is the same as of browser.link.open_newwindow

  • 1:current tab; 2:new window; 3:new tab;
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi andreamonni, Yes there is check out the feature opening a new window in a new tab. Firefox menu > Preferences > Tabs the first check box.

If this is happening only on this website: In order to change your Firefox Configuration please do the following steps :

  1. In the Location bar, type about:config and press Enter. The about:config "This might void your warranty!" warning page may appear.
  2. Click I'll be careful, I promise! to continue to the about:config page.
browser.link.open_newwindow

2 (default in SeaMonkey and Firefox 1.5): In a new window 3 (default in Firefox 2 and above): In a new tab 1 (or anything else): In the current tab or window

or browser. link. open_newwindow. restriction please see http://kb.mozillazine.org/Firefox_:_FAQs_:_About:config_Entrie...

more options

Giải pháp được chọn

Is that an external application?

You can override how external links are opened via the browser.link.open_newwindow.override.external pref.

The meaning of the value of the browser.link.open_newwindow.override.external is the same as of browser.link.open_newwindow

  • 1:current tab; 2:new window; 3:new tab;