Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox is flickering and dead slow after the firefox 33.0.2 update. how to rectify it?

  • 1 trả lời
  • 77 gặp vấn đề này
  • 4923 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Firefox is flickering and is very very slow. even the typing is dead slow. Js intensive pages are completely slow and flickering. It all happened after updating it to firefox 33.0.2. how to rectify it?

Giải pháp được chọn

Start Firefox in Safe Mode {web link} While you are in safe mode;

Type about:preferences<Enter> in the address bar

Select Advanced > General. Look for and turn off Use Hardware Acceleration.

Poke around safe web sites. Are there any problems?

Then restart.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 18

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Start Firefox in Safe Mode {web link} While you are in safe mode;

Type about:preferences<Enter> in the address bar

Select Advanced > General. Look for and turn off Use Hardware Acceleration.

Poke around safe web sites. Are there any problems?

Then restart.