Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Email link does not transfer to my email program but leaves an empty message box.

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

The email link does not carrying over the link to my email. The message box comes up blank in the email. I'm using FF Beta. FF is my default browser for all things.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Please check to make sure the email url is set with the mime type: Applications panel - Set how Firefox handles different types of files

more options

Some added toolbar and anti-virus add-ons are known to cause Firefox issues. Disable All of them.