Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I replace Google by a blank page on new tabs by default? The advice in the articles doesn't work.

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi CoryMH

more options

When I click on the + symbol to create a new tab, I get the Google search page. How can I get a blank page? I tried about:blank and removing the Google search engine but there was no change.

When I click on the + symbol to create a new tab, I get the Google search page. How can I get a blank page? I tried about:blank and removing the Google search engine but there was no change.

Giải pháp được chọn

Hello,

Go to your about:config page and modify the preference browser.newtab.url, if you want a blank page you can set it to about:blank.


In order to change your Firefox Configuration please do the following steps:

  1. In the Location bar, type about:config and press Enter. The about:config "This might void your warranty!" warning page may appear.
  2. Click I'll be careful, I promise! to continue to the about:config page.
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hello,

Go to your about:config page and modify the preference browser.newtab.url, if you want a blank page you can set it to about:blank.


In order to change your Firefox Configuration please do the following steps:

  1. In the Location bar, type about:config and press Enter. The about:config "This might void your warranty!" warning page may appear.
  2. Click I'll be careful, I promise! to continue to the about:config page.