Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Lync and Mozilla v33.0.1

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 8829 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi guigs

more options

Hello, Currently I am required to make IE my default browser in order for my "join a meeting" through Lync 2010 to work. I would prefer to use Firefox as my default as it is a much better browser. The goal I am after is to click on join a meeting in my Outlook and then revert me back to my Lynch 2010 application loaded on my computer.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn