Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Screen went black for 3 seconds,came back, all print, icons, etc shrunk

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 22 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

How can I correct above conditions?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Just to clarify, is this problem only in Firefox or is all of Windows affected?

If it's just Firefox, does the shrinkage affect Firefox's user interface (e.g., size of tab and address bar text) or only the page content?

more options

Did this happen after after your beta version updated?

You can check if there is an update for your graphics display driver.

You can try to disable hardware acceleration in Firefox.

  • Tools > Options > Advanced > General > Browsing: "Use hardware acceleration when available"

You need to close and restart Firefox after toggling this setting.