Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashes

 • 1 trả lời
 • 3 gặp vấn đề này
 • 19 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi guigs

more options

Firefox crashes really often last few weeks. Most of the time it is related to the flash player. since I use the latest version of flash player I dont have the same problem on other browsers such as Chrome, Internet Explorer.

My crash id is: bp-03535531-e457-44e1-bf4d-6cdef2141021

Thanks for your help.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hello,

Some problems with Flash video playback can be resolved by disabling hardware acceleration in your Flash Player settings. (See this article for more information on using the Flash plugin in Firefox).

To disable hardware acceleration in Flash Player:

 1. Go to this Adobe Flash Player Help page.
 2. Right-click on the Flash Player logo on that page.
 3. Click on Settings in the context menu. The Adobe Flash Player Settings screen will open.
 4. Click on the icon at the bottom-left of the Adobe Flash Player Settings window to open the Display panel.

  fpSettings1.PNG
 5. Remove the check mark from Enable hardware acceleration.
 6. Click Close to close the Adobe Flash Player Settings Window.
 7. Restart Firefox.

This Flash Player Help - Display Settings page has more information on Flash Player hardware acceleration, if you're interested.

Does this solve the problem? Let us know.