Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashes, can not even open in safe mode

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Hi everyone, my ff started crashing lately and I cant even open it in safe mode. help me out? Thanks!

Crash ID: bp-0f75fb36-8774-4c37-9b69-581232141021 Crash ID: bp-90117424-e193-4772-8ace-2a08e2141021 Crash ID: bp-8a028e85-2918-4b1e-bad2-769072141021 Crash ID: bp-e22a70e1-fa58-49bd-aa5b-be8692141021

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

As a test, start your Computer in safe mode. Then Firefox.