Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashes at random times

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 26 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Firefox has been a bit slow lately, stalling sometimes, and it's begun crashing at random intervals, sometimes when I'm not even doing anything. I hadn't updated in a while, so I went and did that, hoping that would cure it, but that's a no-go. So I went and checked the latest crash report and the reason came up as:

EXC_BAD_ACCESS / 0x0000000d

I'm afraid I don't know what this means or how to fix it.

Được chỉnh sửa bởi xxDster vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

In the address bar, type about:crashes. Note: If any reports do not have BP in front of the numbers, click it and select Submit.

Using your mouse, mark the most resent 7 - 10 crash reports, and copy them. Now go to the reply box below and paste them in.