Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Close a firefox tab programmatically

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I'm a web developer and I want to close a firefox tab programmatically with javascript...normally window.close(); should do the trick however with new versions of firefox the code just don't work and I searched a lot among forums and I couldn't find the proper answer...since this is the official site of mozilla firefox I taught maybe I could find an answer here... So how can I close a firefox tab programmatically? thanks

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

If your code is opening that window, you should be able to close it via window.close(); If it is a window that you didn't open it isn't going to work.