Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't open two streams from twitch fullscreen on different monitors at the same time, why not?

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi guigs

more options

When i try to open two streams each on one monitor ( in fullscreen), the one opened second just overlaps the existing one.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi wilson1470, Only one window can be in fullscreen at a time. Is it possible to keep the second on in a tab of the same fullscreen window?

This may be a nice alternative to what you are looking for: https://addons.mozilla.org/en-US/fire.../monitor-master/