Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Very slow at the startup why?

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 25 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

its very slow on the startup also after the clearing of cookies and caches and all unecessary bookmarks and history

its very slow on the startup also after the clearing of cookies and caches and all unecessary bookmarks and history

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You may be using a number of add ons. Please disable some of them to improve the performance.

more options

You can try to disable hardware acceleration in Firefox.

  • Tools > Options > Advanced > General > Browsing: "Use hardware acceleration when available"

You need to close and restart Firefox after toggling this setting.