Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox displays weird texts

  • 2 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 473 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zartre

more options

I'm using Firefox 32.0.3 on my Windows 8 (.1) PC. The problem I always face with Firefox on my Windows 8.1 machine is that Firefox displays text improperly, see the screenshots here: http://1drv.ms/1xCwgJ0.

It mostly happens in the bookmarks bar, menu, tabs and sometimes in the webpage. Actually, it can happen on any text elements. What's wrong? ClearType is turned on.

Giải pháp được chọn

You can try to disable hardware acceleration in Firefox.

  • Tools > Options > Advanced > General > Browsing: "Use hardware acceleration when available"

You need to close and restart Firefox after toggling this setting.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You can try to disable hardware acceleration in Firefox.

  • Tools > Options > Advanced > General > Browsing: "Use hardware acceleration when available"

You need to close and restart Firefox after toggling this setting.

more options

Thank you very much!!