Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox wont open please help

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Problem signature:

 Problem Event Name:	APPCRASH
 Application Name:	firefox.exe
 Application Version:	32.0.3.5379
 Application Timestamp:	54224e2c
 Fault Module Name:	ntdll.dll
 Fault Module Version:	6.1.7601.18247
 Fault Module Timestamp:	521ea91c
 Exception Code:	c0000005
 Exception Offset:	00052df6
 OS Version:	6.1.7601.2.1.0.768.3
 Locale ID:	1033
 Additional Information 1:	b4c7
 Additional Information 2:	b4c74252b02ba14273a3332638c80d68
 Additional Information 3:	71f9
 Additional Information 4:	71f9f4f54ef467b85417e0805553db89

Read our privacy statement online:

 http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0409

If the online privacy statement is not available, please read our privacy statement offline:

 C:\Windows\system32\en-US\erofflps.txt

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Please describe the problem better. How are you calling Firefox? What, if anything, happens?

Please try doing this;

Start Firefox in Safe Mode {web link} While you are in safe mode;

Type about:preferences<Enter> in the address bar

Select Advanced > General. Look for and turn off Use Hardware Acceleration.

Poke around safe web sites. Are there any problems?

Then restart.